60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thứ ba, 2014-03-18 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

-Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đã gây một tiếng vang lớn chấn động địa cầu, khắp năm châu đều biết đến ...

Yêu cầu xóa tin