Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai

Thứ năm, 03/07/2014, 02:20 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tổ chức phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội bền vững; kiện toàn tổ chức của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để triển khai thi hành có hiệu quả pháp luật về phòng, chống thiên tai trong phạm vi cả nước.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai.

Năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp bộ; UBND các cấp chủ trì xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm và Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì đánh giá phân vùng rủi ro thiên tai; lập bản đồ cảnh báo thiên tai.

Về kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy công tác phòng, chống thiên tai, năm 2014, thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Bộ; thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp căn cứ quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Theo Chính Phủ

Trang gốc:
Pháp Luật
Tiêu điểm tuần