http://static.tin247.com:8080/images/1.jpg

Con lợn tham ăn

Thứ tư, 2011-08-17 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Con lợn tìm mọi cách để lấy bằng được hộp bánh trên nóc tủ lạnh. > Vẹt nhảy nhót/ Con mèo đi bằng ...

Con lợn tìm mọi cách để lấy bằng được hộp bánh trên nóc tủ lạnh.
> Vẹt nhảy nhót/ Con mèo đi bằng 2 chân/ Chó canh gác chuyên nghiệp

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây

funny, hài, cười, video hài, clip hài, Con lợn tham ăn

Yêu cầu xóa tin
con hai cười lợn bằng con lợn