danh mục khác

Nội dung đảng viên tuyên thệ tại lễ kết nạp đảng viên

Chủ nhật, 2013-06-02 22:01:06 - Nguồn:

- Nêu được những nhận thức hết sức ngắn gọn và súc tích của mình về Đảng, khẳng định vai tròlãnh đạo và sứ mệnh lịch sử của Đảng đối với dân tộc, đặc biệt vai trò và sứ mệnh lịch sử tronggiai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Khẳng định việc bản thân được đứng trong hàng ngũcủa Đảng là một vinh dự, là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, dântộc…

- Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp côngnhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị,Điều lệ Đảng; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng (Điểm1, Điều 1 Điều lệ Đảng) và thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên (nêu nội dung bốn nhiệm vụ của đảngviên) tại Điều 2, Điều lệ Đảng.

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY CẦN THƠ

 

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày