http://static.tin247.com:8080/images/0.jpg

Phần mềm KMPlayer không đọc được đuôi FLV

Thứ hai, 2009-05-25 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Tại sao phần mềm KMPlayer có chức năng đọc được đuôi FLV nhưng thỉnh thoảng lại không đọc được một ...

Tại sao phần mềm KMPlayer có chức năng đọc được đuôi FLV nhưng thỉnh thoảng lại không đọc được một số video cũng có đuôi FLV?

Van Hiep

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Yêu cầu xóa tin
được đọc được đọc đuối đuôi flv flv

10 Thủ thật bán hàng trên facebook.com