Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ ba, 24/09/2013, 15:34 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Sáng nay (24/9), tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, quán triệt Nghị quyết số 25 “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Dự hội nghị có bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Phạm Minh Chính, Bí thư tỉnh Quảng Ninh.

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng ta, bên cạnh công tác tư tưởng, công tác tổ chức, và công tác kiểm tra, giám sát… Công tác dân vận luôn có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Mục tiêu của Nghị quyết là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ông Phạm Minh Chính, Bí thư tỉnh Quảng Ninh chia sẻ những kinh nghiệm công tác dân vận của tỉnh vùng biên với những đặc thù kinh tế - xã hội: Tỉnh Quảng Ninh đã có một chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25, quán triệt việc nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, công viên chức, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác dân vận có những chương trình cụ thể thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế xã hội.

“Trong công tác dân vận, tỉnh Quảng Ninh có các đề án, ví dụ như những đề án dân vận, công tác dân vận để giải phóng mặt bằng. Các chương trình, đề án rất cụ thể, không thể chung chung được nếu không sẽ khó đi vào thực tế. Để tổ chức Nghị quyết 25 này bằng các đề án dự án cụ thể, giải quyết những vấn đề cụ thể thì cần phải có cơ chế cụ thể và phải được thể chế hóa về mặt Nhà nước, về chính sách với dân vận thì mới thu hút được người làm dân vận giỏi”, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tại Hội nghị đại biểu các tỉnh, thành cũng trao đổi những kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác dân vận vào các điểm nóng như giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, vận động người dân thay đổi những quan điểm, tập quán cổ hủ, lạch hậu… qua đó nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận./.
Trang gốc:
công tácdândân vậncông tác dântác dâncông tác dân vậntác dân vậnvận trong tình hìnhtác dân vận trongdân vận trong tình
Xã hội
Tiêu điểm tuần