http://static.tin247.com:8080/images/1.jpg

Xuân Bắc, Tự Long ai sợ vợ hơn ai

Thứ ba, 2013-07-09 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Các bác hãy thử đoán xem hai nghệ sĩ nổi tiếng này ai là người sợ vợ hơn nào?

Các bác hãy thử đoán xem hai nghệ sĩ nổi tiếng này ai là người sợ vợ hơn nào?

*
* *

MỜI CÁC BẠN

Tư Cười (theo Youtube)
Yêu cầu xóa tin
các

10 Thủ thật bán hàng trên facebook.com