2.000 tỷ đồng thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kinh tế 18/04/2013 - 15:21

Trong 2 năm đầu mỗi năm ngân sách nhà nước cấp 500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ, năm thứ 3 cấp 1.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừađể hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnhvực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước.

Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết địnhviệc thành lập văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước cấp đủ vốn điềulệ cho Quỹ trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có quyết định thành lập, 2 năm đầu mỗi năm cấp 500 tỷđồng, năm thứ 3 cấp 1.000 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ của Quỹ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầutư của từng dự án, phương án đó (không bao gồm vốn lưu động) nhưng không quá 30 tỷ đồng. Thời hạncho vay tối đa không quá 7 năm, trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyếtđịnh nhưng không quá 10 năm.

Lãi suất cho vay của Quỹ không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại được xác định dựa trênmức lãi suất cho vay của 5 ngân hàng thương mại nhà nước tại Hà Nội.