23/30 quận, huyện của Hà Nội xếp loại xuất sắc

Pháp Luật 24/05/2020 - 12:24

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã tổ chức tự đánh giá chấm điểm công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và bước đầu đạt được những kết quả tích cực

Theo báo cáo của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10-3-2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 26-9-2019 triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó có nội dung, tiêu chí đánh giá cụ thể, điểm số.

Bước đầu triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả tiêu hiệu quả công tác PBGDPL đã được các quận, huyện, thị xã tích cực triển khai. Trong kỳ báo cáo năm 2019, đa phần các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố và các quận, huyện, thị xã đã tổ chức thực hiện việc tự đánh giá chấm điểm đánh giá công tác PBGDPL theo các tiêu chí được quy định tại Kế hoạch 216/KH-UBND của Thành phố.

Trong đó, đối với sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố, có 13/34 sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của thành phố tổ chức tự đánh giá chấm điểm đánh giá công tác PBGDPL. Kết quả chấm điểm, đánh giá có 8/13 ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của Thành phố xếp loại Xuất sắc (đạt tỷ lệ 61,5%). Có 4/13 ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của Thành phố xếp loại Tốt (đạt tỷ lệ 30,8%). Có 1/13 ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của Thành phố xếp loại Khá (đạt tỷ lệ 7,7%).

Đối với UBND các quận, huyện thị xã, có 30/30 quận, huyện, thị xã tổ chức tự đánh giá chấm điểm đánh giá công tác PBGDPL. Trong đó, 23/30 quận, huyện, thị xã xếp loại Xuất sắc (đạt tỷ lệ 76,7%); 5/30 quận, huyện, thị xã xếp loại Tốt (đạt tỷ lệ 16,7%); 02/30 quận, huyện, thị xã xếp loại Khá (đạt tỷ lệ 6,7%).

23/30 quận, huyện của Hà Nội xếp loại xuất sắc - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã tổ chức tự đánh giá chấm điểm đánh giá công tác PBGDPL, cơ bản phản ánh đúng kết quả đánh giá công tác PBGDPL của đơn vị. Bước đầu mang lại kết quả tích cực trong việc phân tích đưa ra những điểm mạnh, chưa mạnh trong từng tiêu chí đánh giá hiệu quả  công tác PBGDPL của đơn vị, địa phương mình. Từ đó có biện giáp, giải pháp thực hiện tốt trong thời gian của kỳ đánh giá tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố cho biết, vẫn còn một số ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của Thành phố chưa thực hiện tổ chức tự đánh giá chấm điểm đánh giá công tác PBGDPL. Dẫn đến việc tổng hợp kết quả gặp khó khăn. UBND Thành phố Hà Nội sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá, chấm điểm hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác PBGDPL. Đồng thời có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ PBGDPL hoặc đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

Nguyên An