3 ứng dụng cập nhật tin khuyến mại nhanh nhất trên Android

23/11/2012 - 21:47 - Nguồn: vnmedia.vn Yêu cầu xóa tin

Nhng phn mm này cho phép người dùng Vit d dàng tìm kiếm và tra cu nhng chương trình khuyến mãi mi nht ngay trên thiết b Android.

Tin khuyến mãi

ng dng này cung cp và luôn cp nht nhng thông tin khuyến mãi ngay trên màn hình đin thoi Android. Các tin khuyến mãi, gim giá được chn lc và ch gi li nhng yếu t quan trng như: tên hãng khuyến mi, ni dung chương trình, thi gian khuyến mi, đa ch... vi mi thông tin được gii hn trong 160 ký t.

 Ảnh minh họa
 
Ngoài ra các tin khuyến mãi còng được phân theo nhóm theo tng danh mc: Thi trang, m phm, gii trí, ô tô xe máy, tiêu dùng, trang sc, ...

iMua

iMua tng hp d liu t hơn 50 website mua bán hin có ti Vit Nam. Các thông tin được cp nht liên tc trên mt giao din đơn gin, d s dng.

 Ảnh minh họa
 
ng dng h tr lc thông tin gim giá, khuyến mi theo đa phương và tng phân loi sn phm. iMua h tr người s dng thc hin thao tác đt mua và tìm kiếm trên tng website mua bán. Phn mm hin có c 2 phiên bn trên thiết b Android và iPhone.ư

Life4U

Life4U hot đng như mt cng thông tin trên đin thoi Android vi mc tiêu cung cp các ngun thông tin khuyến mi gim giá mi nht và liên tc t hàng ngàn website ti Vit Nam và trên thế gii.

 Ảnh minh họa
 
ng dng bao gm 9 cng tương tác: Khuyến mi, Mua bán, Giá c, Ví ưu đãi, Bn đ tương tác, Gii trí, Liên lc, Nhà cung cp và Cá nhân. Life4U được cung cp min phí vi dung lượng 4,1 MB, tương thích vi mi thiết b chy h điu hành 2.1 tr lên.


Lương Đàm