4 giải pháp cho vấn đề tiếp dân

01/11/2018 - 07:33 - Nguồn: enternews.vn Yêu cầu xóa tin

 

Ông Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ 

Đại biểu Quách Thế Tản đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, đã nêu một vấn đề rất đúng với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ cũng như của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một vấn đề rất được quan tâm là tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực trạng trong thời gian qua, như đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bên cạnh những địa phương và bộ, ngành thực hiện tốt công tác này, một số tổ chức, cá nhân, đặc biệt là một số người đứng đầu không thực hiện nghiêm quy định của Luật Tiếp công dân cũng như Luật Khiếu nại, tố cáo, nhất là những vấn đề về thời gian tiếp công dân, số lượng tiếp công dân trong một năm.

Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư cũng như thời hạn ra quyết định để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo v.v... Cho rằng những vấn đề này cần sớm được khắc phục để nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Là một vấn đề rất được quan tâm, giải pháp trong thời gian sắp tới, theo ông Khải:

Một, phải thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân, nhất là những điều quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập như đã được quy định tại khoản 2, 3 Điều 4, đặc biệt là thời gian tiếp công dân. Đối với Chủ tịch xã hàng tuần phải tiếp một lần, Chủ tịch huyện hàng tháng tiếp 2 lần và Chủ tịch tỉnh hàng tháng phải tiếp một lần.

Hai, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để phát hiện những hạn chế và chấn chỉnh những thiếu sót và sai phạm. Đồng thời phải xử lý nghiêm những hành vi, sai sót, vi phạm theo quy định của luật cũng như trách nhiệm của người đứng đầu.

Ba, để nhân dân giám sát, tôi nghĩ rằng kết quả thanh tra cũng như đánh giá về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chúng ta phải công khai những nơi làm tốt, những nơi làm không tốt để dư luận đánh giá một cách đầy đủ để những nơi làm tốt thì sẽ phấn đấu, còn những nơi làm không tốt sẽ khắc phục.

Bốn, tiếp công dân phải gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân mà không giải quyết được thì không đạt yêu cầu. "Như tôi nói ngày hôm qua, giải pháp đột phá là phải nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở và đặc biệt trong lĩnh vực chấp hành pháp luật đất đai để hạn chế khiếu nại, tố cáo phát sinh từ cơ sở". - ông Khải nói.

Mộc Miên