Bắc Ninh phấn đấu 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp xã hội trong giai đoạn 2021-2030

Kinh tế 21/05/2021 - 16:12

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030 có 90% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh... trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được trợ giúp xã hội và cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, chương trình chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2021-2026, bảo đảm đạt ít nhất 85%; giai đoạn 2026-2030 đạt 90%, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh... được trợ giúp xã hội và cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.

Bắc Ninh phấn đấu 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp xã hội trong giai đoạn 2021-2030 - ảnh 1

Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030

Cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội đạt tối thiểu 50% giai đoạn 2021-2026 và 60% giai đoạn 2026-2030.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức xã hội cần đổi mới cơ chế, chính sách, phương thức quản lý, vận hành các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ và chức danh nghề nghiệp viên chức công tác xã hội; tuyên truyền thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa, tăng cường thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công tác xã hội trợ giúp cho các đối tượng yếu thế và người dân. Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; phát triển nhân lực công tác xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội; thực hiện việc đổi mới đưa nội dung đào tạo và giáo dục nghề công tác xã hội vào các trường Cao đẳng, Đại học đóng trên địa bàn tỉnh; điều tra, rà soát, phân loại cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin về công tác xã hội, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lý.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và chính sách, pháp luật về công tác xã hội.

Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí công tác xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, người khuyết tật, trẻ em...Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực công tác xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên.

Thông qua Chương trình nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội tại các đơn vị, địa phương phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn.

Đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.

CHU LƯƠNG