Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018

Tâm sự 02/11/2018 - 05:23

 - Trong 10 ngày cuối tháng 10/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 177.307.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau. 1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank 2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank 3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet Ban Bạn đọc  

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 1  - Trong 10 ngày cuối tháng 10/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 177.307.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 2

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 3

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 4

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 5

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 6

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 7

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 8

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 9

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 10

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 11

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 12

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 13

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 14

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 15

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 16

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 17

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 18

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 19

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 20

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 21

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 22

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 23

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 24

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 25

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 26

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 27

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 28

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 29

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2018 - ảnh 30

Ban Bạn đọc