Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3

Thư giãn 03/07/2020 - 10:42

Những câu nói đơn giản, thực tế, gọt tả đúng tâm lý khiến bộ ảnh được lan tỏa khắp cộng đồng mạng xã hội.

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 1

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 2

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 3

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 4

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 5

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 6

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 7

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 8

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 9

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 10

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 11

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 12

Không có google thì em còn chả qua nổi cấp 3…

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 13

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 14

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 15

Nếu như trí thông minh là một loại vũ khí,
Vậy thì tôi đây không một mảnh vũ trang.

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 16

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 17

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 18

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 19

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 20

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 21

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 22

Bộ ảnh kỷ yếu ‘mặn như muối’ của học sinh cấp 3 - ảnh 23

Chia sẻ