Bộ GTVT thúc tiến độ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

Kinh tế 26/02/2021 - 19:09

Đến hết năm 2021, tất cả hồ sơ, công việc các đơn vị thuộc Bộ GTVT phải giải quyết trên môi trường mạng...

Bộ GTVT thúc tiến độ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử - ảnh 1

Bộ GTVT yêu cầu, đến hết năm 2021 các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử trong năm 2021.

"Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, như: xây dựng các hệ thống đổi mới phương thức, lề lối làm việc; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ công tác quản lý chuyên ngành", Bộ GTVT thông tin.

Bộ GTVT cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân để xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng. Bảo đảm đến tháng 7/2021, ít nhất 50% hồ sơ, công việc tại đơn vị được xử lý trên môi trường mạng; đến tháng 12/2021 đạt tỷ lệ là 100%. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ GTVT.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho rằng, nhận thức và mức độ triển khai giữa các đơn vị còn khác nhau, một số nhiệm vụ như xây dựng CSDL nền tảng dùng chung triển khai còn chậm.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, hướng tới Chính phủ số; đưa nội dung ứng dụng CNTT thảo luận trong các cuộc họp giao ban định kỳ. Bên cạnh đó, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ quản lý nhà nước để hình thành các CSDL của ngành.

"Các cơ quan, đơn vị phải tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với các CSDL để nâng mức độ trực tuyến, giảm thành phần hồ sơ phải nộp và xuất trình. Bảo đảm trong năm 2021, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/2021 và quyết định ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng các CSDL nền tảng dùng chung như: CSDL kết cấu hạ tầng giao thông, CSDL phương tiện, CSDL người điều khiển phương tiện", Bộ GTVT chỉ đạo.

Trần Duy