Bộ Tài chính: Licogi kinh doanh thua lỗ, chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước

Kinh tế 18/02/2019 - 18:26

Tổng công ty chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp, doanh thu của công ty mẹ và toàn tổng công ty trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính: Licogi kinh doanh thua lỗ, chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước

Bộ Tài chính mới đây đã có báo cáo về tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Licogi - CTCP.

Theo báo cáo, năm 2017, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt 2.721 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương mức giảm 7%. Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 âm 58,7 tỷ đồng.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ đạt gần 1.314 tỷ đồng, giảm 0,35% so với 6 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt vỏn vẹn chưa tới 10 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty lần lượt là 1,41% và 0,08%.

Kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2017 dẫn đến hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của công ty mẹ năm 2017 lần lượt là 0,83 và 0,56; hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của Tổng công ty thấp hơn lần lượt 0,79 và 0,49.

“Kết quả trên cho thấy Tổng công ty chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp, doanh thu của công ty mẹ và toàn tổng công ty trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước”, Bộ Tài chính đánh giá đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn tại Tổng công ty có báo cáo nguyên nhân việc doanh thu liên tục giảm cũng như có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Báo cáo dẫn hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 và 30/06/2018 đều là 4,48 lần. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017 lần lượt là 0,36 lần và 0,0014 lần, tương ứng tại thời điểm 30/06/2018 là 0,37 lần, 0,35 lần và 0,02 lần.

“Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 tháng, do tài sản ngắn hạn của Tổng công ty chủ yếu là nợ phải thu và hàng tồn kho, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/6/2018 chỉ khoảng 40 tỷ đồng”, Bộ Tài chính nêu trong báo cáo.

Với thực trạng vừa nêu, kiểm toán đã lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty – công ty mẹ.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trên cơ sở hệ số nợ và cơ cấu tài sản ngắn hạn có thể thấy khả năng thanh toán của Tổng công ty cũng như Công ty mẹ phụ thuộc lớn vào công tác bán hàng tồn kho và thu hồi nợ. Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Licogi có giải pháp đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm hàng tồn kho, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Về hoạt động đầu tư, qua rà soát báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017, Bộ Tài chính nhận thấy, Tổng công ty chưa trích lập dự phòng theo quy định. Về việc này, đơn vị kiểm toán cũng có ý kiến cho biết, nếu trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con thì khoản mục đầu tư tài chính dài hạn và lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi tương ứng 55 tỷ đồng.

Bộ Tài chính theo đó đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Licogi rà soát lại các khoản đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư đúng quy định đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.