Bộ Xây dựng trả lời cử tri về chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng ở Trà Vinh

Xã hội 20/01/2019 - 20:51

(Xây dựng) - Ngày 17/12/2018, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 12170/VPCP-QHĐP ngày 14/12/2018. --> (Xây dựng) - Ngày 17/12/2018, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 12170/VPCP-QHĐP ngày 14/12/2018. Ảnh minh họa. (Nguồn: Congdoandaukhi.vn) Nội dung kiến nghị như sau: “Chính sách hỗ trợ người có công với cách ...

(Xây dựng) - Ngày 17/12/2018, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 12170/VPCP-QHĐP ngày 14/12/2018.

Bộ Xây dựng trả lời cử tri về chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng ở Trà Vinh - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Congdoandaukhi.vn)

Nội dung kiến nghị như sau: “Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở có rất nhiều văn bản hướng dẫn, cụ thể: Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, đến năm 2007 ban hành Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; văn bản có nêu: “…việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở có thể áp dụng một trong các hình thức sau đây: Tặng nhà tình nghĩa; hỗ trợ kinh phí xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở; hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi bán nhà của Nhà nước hoặc khi giao đất làm nhà ở; các hình thức hỗ trợ khác”.

Nhưng tại Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu: “Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ… các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vận động, chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực” và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu: “Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây)”.

Sau khi thực hiện thấy vấn đề bất cập nên địa phương đã có văn bản hỏi Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính trả lời tại Công văn số 4100/BTC-QLCS ngày 01/4/2014, nêu: Hộ gia đình chính sách được tặng nhà tình nghĩa khi chuyển mục đích sử dụng đất vẫn được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Như vậy, nếu thực hiện theo Quyết định số 118-TTg, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg thì hộ chính sách chỉ được hưởng 01 lần chính sách và nếu thực hiện theo Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Công văn số 4100/BTC-QLCS của Bộ Tài chính thì hơn 01 lần. Đề nghị Chính phủ rà soát, xem xét, điều chỉnh cho phù hợp đối với các chính sách khác để địa phương thực hiện đúng quy định”.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh với nội dung như sau: Ngày 27/02/1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 118/TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Theo đó, tại khoản 2, Điều 2 quy định: Người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo một trong các hình thức sau đây: Tặng nhà tình nghĩa; Hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở; Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi bán nhà của Nhà nước hoặc khi giao đất làm nhà ở và các hình thức hỗ trợ khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012). Nội dung của Pháp lệnh chỉ quy định về các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi, mà không quy định cụ thể về hình thức hỗ trợ cho người có công với cách mạng.

Ngày 03/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 198/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Tại khoản 5, Điều 12 và khoản 4, Điều 13 của Nghị định này đã có quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với người có công với cách mạng. Theo đó, nội dung Nghị định này không quy định cụ thể về chính sách miễn giảm mà chỉ quy định thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, trong đó đã có quy định cụ thể các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi về nhà ở và mức hỗ trợ.

Tại khoản 2, Điều 2 của Quyết định này cũng đã quy định rõ hộ gia đình người có công đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây (theo Quyết định số 118/TTg) thì vẫn được hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Như vậy, các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng được xây dựng và triển khai từ năm 1996 đến nay là nhất quán, không chồng chéo, được điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và thực trạng nhà ở của người có công với cách mạng.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đánh giá, tổng kết và đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (trong đó có chính sách hỗ trợ về nhà ở), gồm: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ... để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Liên quan đến nội dung Công văn số 4100/BTC-QLCS ngày 01/4/2014 của Bộ Tài chính trả lời địa phương, đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với Bộ Tài chính để được hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền.

Huyền Trang