Cải cách hành chính bám sát tiêu chí sâu sát, rõ trách nhiệm

Pháp Luật 04/07/2020 - 09:26

Bức tranh cải cách hành chính (CCHC) của Thủ đô giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều điểm nhấn quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển trong xã hội, tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, đời sống và an sinh xã hội được quan tâm.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC của TP được Thành ủy, HĐND, UBND TP xác định là nhiệm vụ trọng tâm, một trong ba khâu đột phá, đồng thời được chỉ đạo quyết liệt, sát sao, được Trung ương ghi nhận, nhân dân và cộng đồng DN đồng tình, ủng hộ. Hầu hết các chỉ tiêu theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ đã hoàn thành và về đích sớm.

Những đổi mới từ CCHC của TP là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển trong xã hội, tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, đời sống và an sinh xã hội được quan tâm. Hà Nội đã trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, tin cậy của bạn bè quốc tế.

Cải cách hành chính bám sát tiêu chí sâu sát, rõ trách nhiệm - ảnh 1
Cải cách các TTHC của TP luôn lấy người dân, DN làm trung tâm. Ảnh tư liệu

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP tiếp tục thực hiện theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục rà soát các TTHC; tập trung rà soát các quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC.

Tổ chức đánh giá chất lượng giải quyết TTHC; tổ chức các hoạt động khảo sát, điều tra, đo lường sự hài lòng và thu nhận ý kiến của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc đánh giá, phân tích phải công khai, minh bạch, khách quan để chỉ ra được những yếu kém trong cung cấp dịch vụ công nhằm đưa ra được các giải pháp khắc phục kịp thời.

 Báo cáo của UBND TP cho thấy, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Hà Nội năm 2019 đạt 80,09%, đạt chỉ tiêu đề ra theo định hướng của Chính phủ. Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, Hà Nội vẫn nằm trong nhóm các địa phương có chỉ số hài lòng chung chưa bền vững; thấp hơn mức trung bình chung của cả nước 4,36% (mức trung bình cả nước là 84,45%).

Nhằm khắc phục những tồn tại, UBND TP đã đề ra giải pháp, chỉ rõ 12 nội dung thực hiện. Trong đó, định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực phát sinh nhiều giao dịch, các lĩnh vực thường xuyên có hồ sơ quá hạn, các lĩnh vực có nhiều nhóm thủ tục hành chính liên thông, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

TP cũng yêu cầu tổ chức các hoạt động khảo sát, điều tra, đo lường sự hài lòng và thu nhận ý kiến của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thanh tra, kiểm tra trong cung cấp dịch vụ công; xử lý nghiêm những những trường hợp không thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định…

UBND TP chỉ đạo phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc hết hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tính hợp lý; tính khả thi và tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của TP.

Cùng với đó, TP sẽ tập trung cho cải cách TTHC, lấy người dân, DN làm trung tâm, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, chủ động triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân, DN…

UBND TP cũng chỉ đạo làm rõ tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của TP, như: Tỷ lệ DN thành lập mới trong năm 2020 tăng từ 20% trở lên so với năm 2019. Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách TP của khu vực DN tăng so với năm 2019. Thực hiện thu ngân sách năm 2020 của TP vượt chỉ tiêu từ 4% trở lên theo kế hoạch được Chính phủ giao. Hoàn thành 100% hoặc vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND TP giao...

Gia Bảo