Cấp thiết đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Xã hội 26/11/2020 - 22:03

Ngày 26/11, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức hội thảo ''Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới''.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động cho biết: Hội thảo nhằm xác định và làm rõ quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ công đoàn, vận dụng quan điểm đó khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; phân tích và làm rõ các khái niệm mới về đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; thảo luận làm rõ vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới...

Cấp thiết đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn - ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương, Trường Đại học Công đoàn, Viện Công nhân và Công đoàn… đã tập trung trao đổi, phân tích, làm rõ nhiều vấn đề như: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin về cán bộ công đoàn, tổ chức và hoạt động của công đoàn - lý luận và thực tiễn; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ công đoàn và tổ chức, hoạt động công đoàn; Sự cần thiết đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam…

Đề cập sự cần thiết đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, TS Vũ Anh Đức - Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh đến các giải pháp: Cần đổi mới phương thức tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động và đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, người lao động. Trong đó, công đoàn cơ sở phải chủ động thông tin, giới thiệu một cách thuyết phục đến đông đảo người lao động về tổ chức Công đoàn Việt Nam, những quyền và lợi ích khi tham gia Công đoàn.

Cấp thiết đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn - ảnh 2

TS Vũ Anh Đức - Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh đến sự cần thiết đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

“Cần tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; chú trọng nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, coi đây là phương thức bảo vệ người lao động từ xa, trên diện rộng và hiệu quả; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thương lượng và đối thoại, hướng tới thực chất và hiệu quả”, TS Vũ Anh Đức nêu quan điểm.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, TS Phạm Thị Thu Huyền – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương Đảng) nhấn mạnh đến ba giải pháp. Đó là: Phải luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; Đảng cần tập trung lãnh đạo việc tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; Cần quan tâm hơn nữa và đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn.

Cấp thiết đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn - ảnh 3

TS Phạm Thị Thu Huyền nhấn mạnh Đảng cần kết nạp những công nhân ưu tú, những người mang bản chất của giai cấp công nhân thật sự

Theo TS Phạm Thị Thu Huyền, thực chất quan tâm đến Công đoàn là quan tâm tới mặt chính trị, xã hội của sản xuất, để bảo đảm sản xuất - kinh doanh phát triển, xã hội tiến bộ, chính trị ổn định. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp nhất đến sự lớn mạnh của cả hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh Đảng cần kết nạp những công nhân ưu tú, những người mang bản chất của giai cấp công nhân thật sự, TS Phạm Thị Thu Huyền khẳng định, đây là vấn đề cực kỳ quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối, chiến lược của Đảng, đặc biệt là đến lòng tin của giai cấp công nhân, đối với Đảng và cả hệ thống chính trị.

B.D