Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10?

Tuổi Teen 30/06/2020 - 12:59

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10?

Đâu là cây nhện?

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10? - ảnh 1

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/chuyen-gia-cay-canh-co-the-nhan-dang-chuan-10-10-4122743-p2.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

Đâu là cây lưỡi hổ?

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10? - ảnh 2

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/chuyen-gia-cay-canh-co-the-nhan-dang-chuan-10-10-4122743-p3.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

Lan ý là cây nào?

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10? - ảnh 3

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/chuyen-gia-cay-canh-co-the-nhan-dang-chuan-10-10-4122743-p4.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

Đâu là cây kim tiền?

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10? - ảnh 4

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/chuyen-gia-cay-canh-co-the-nhan-dang-chuan-10-10-4122743-p5.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

Cây nha đam ở đâu?

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10? - ảnh 5

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/chuyen-gia-cay-canh-co-the-nhan-dang-chuan-10-10-4122743-p6.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

Cây dương xỉ Mỹ là cây nào?

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10? - ảnh 6

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/chuyen-gia-cay-canh-co-the-nhan-dang-chuan-10-10-4122743-p7.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

Cây ngũ gia bì là cây nào?

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10? - ảnh 7

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/chuyen-gia-cay-canh-co-the-nhan-dang-chuan-10-10-4122743-p8.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

Đâu là cây trầu bà vàng?

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10? - ảnh 8

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/chuyen-gia-cay-canh-co-the-nhan-dang-chuan-10-10-4122743-p9.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

Cỏ đồng tiền là cây nào?

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10? - ảnh 9

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/chuyen-gia-cay-canh-co-the-nhan-dang-chuan-10-10-4122743-p10.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án

Cây đuôi phượng là cây nào?

Chuyên gia cây cảnh có thể nhận dạng chuẩn 10/10? - ảnh 10

[Captio]

Đáp án" href="https://ione.net/tin-tuc/funland/quiz/chuyen-gia-cay-canh-co-the-nhan-dang-chuan-10-10-4122743-p11.html" onclick="openPopup(this.href,600,400);return false;">=> Đáp án