Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài chính, ngân sách

Nhà đất 28/11/2020 - 21:08

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 1923/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài chính, ngân sách - ảnh 1

Ảnh minh họa: Đức Minh

Theo đó, bí mật nhà nước Tối mật về thông tin về tài chính, ngân sách là: Tờ trình, báo cáo, phương án, thuyết minh, số liệu về chính sách tài chính - ngân sách nhà nước chi tiết trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, Chính phủ trong trường hợp có chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

4 loại thông tin Tối mật về dự trữ quốc gia gồm: Kế hoạch dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; kế hoạch tài chính 3 năm, dự toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước cho dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; số liệu tuyệt đối về số lượng và giá trị hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; quy hoạch chi tiết hệ thống kho dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

Hồ sơ cơ sở bí mật nhà nước Tối mật thuộc lĩnh vực hải quan gồm: Quyết định lập/kết thúc hồ sơ cơ sở bí mật, quyết định phê duyệt/kết thúc/thanh loại cơ sở bí mật, giấy yêu cầu xác minh về người dự kiến xây dựng cơ sở bí mật, thẻ đăng ký cơ sở bí mật. Báo cáo xây dựng cơ sở bí mật, báo cáo xác minh lý lịch cơ sở bí mật, báo cáo kết thúc/thanh loại cơ sở bí mật, báo cáo kết quả giao nhiệm vụ thử thách, báo cáo về việc kết nạp cơ sở bí mật, báo cáo nhận xét, đánh giá cơ sở bí mật, báo cáo kết quả sinh hoạt cơ sở bí mật, báo cáo tin tức của cơ sở bí mật hoặc do công chức kiểm soát hải quan ghi lại theo cung cấp của cơ sở bí mật, báo cáo kiểm tra cơ sở bí mật. Kế hoạch tuyển chọn cơ sở bí mật, kế hoạch kết nạp cơ sở bí mật; kế hoạch sinh hoạt cơ sở bí mật định kỳ, đột xuất. Phiếu chi, chứng từ thanh toán, quyết toán kinh phí cho hoạt động của cơ sở bí mật.

Quyết định cũng nêu rõ những bí mật nhà nước ở mức độ Mật liên quan tới: thông tin về tài chính, ngân sách; thông tin về kho bạc nhà nước và tài chính ngân hàng; thông tin về dự trữ quốc gia; thông tin về hải quan.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 1923/QĐ-TTg./.

Đức Minh