Di sản Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

13/05/2010 - 09:11 - Nguồn: dantri.com.vn Yêu cầu xóa tin
Chiều 12/5, Hội thảo khoa học Quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”, phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” đã thu hút đông đảo các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia.

Di sản Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thuộc địa và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay.

 

Tham luận của các đại biểu nhấn mạnh độc lập dân tộc là một nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa thực dân - một trong những điều sỉ nhục lớn của loài người - đã đem xiềng xích, áp bức, đói nghèo, ngu dốt, bệnh tật... đè nặng lên số phận của các dân tộc nhược tiểu.

 

Giành lại tự do, độc lập là khát vọng cháy bỏng của các dân tộc bị áp bức trong thế kỷ XX. Hồ Chí Minh được coi là một trong những người tượng trưng cho ý chí và khát vọng đó. Người đã nêu lên một chân lý nổi tiếng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

 

Hồ Chí Minh được coi là một chiến sỹ đi tiên phong trong việc thức tỉnh dân tộc mình và các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành lại độc lập dân tộc và phẩm giá con người. Tư tưởng và tấm gương đấu tranh bất khuất cho độc lập, tự do của Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX.

 

Nhiều quốc gia độc lập đã thừa nhận ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày nay, tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” vẫn còn nguyên sức sống của nó. Độc lập dân tộc ở Hồ Chí Minh luôn luôn gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân.

 

Chủ nghĩa xã hội ở Hồ Chí Minh không phải những điều cứng nhắc, xa lạ với lợi ích vật chất và tinh thần của con người, mà hết sức cụ thể và thiết thực. Người nói: “Chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”.

 

Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Mác-Lênin kết hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, với khát vọng công bằng, bác ái của loài người…

 

Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia Say Chum nhấn mạnh thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương anh hùng trong sáng và là di sản quý giá đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam, cũng như nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân tiến bộ trên thế giới.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam; đồng thời cũng là một lãnh tụ thiên tài trong số những nhà lãnh đạo lừng danh đã có những đóng góp tích cực trong phong trào giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh của phong trào công nhân quốc tế.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương trong sáng về phẩm chất đạo đức mà toàn Đảng và nhân dân Việt Nam đang học tập và làm theo, được tôn vinh là vị anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra một thời đại mới, đạo đức mới trong lịch sử Việt Nam. Trên con đường do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi chính sách đổi mới và phát triển đất nước để tiến lên trở thành một nước công nghiệp hiện đại, phát triển.

 

Phân tích những giá trị thời đại trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo sư Đinh Xuân Lâm (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc đại học Quốc gia Hà Nội) và phó giáo sư -tiến sĩ Bùi Đình Phong (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: nói đến giá trị Hồ Chí Minh là nói đến những điểm tương đồng, mẫu số chung của nhân loại dù trong thời kỳ giải giáp chế độ thực dân, giải phóng thuộc địa hay trong công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng xã hội mới; dù trong thời kỳ “chiến tranh lạnh” hay trong thế giới toàn cầu hóa.

 

Rõ ràng là trong thế giới ngày nay, khó tìm đâu ra một nhân vật đã “trở thành huyền thoại ngay khi còn sống”, một con người hội đủ khát vọng của các dân tộc đủ màu da, tiếng nói, chủng tộc, tôn giáo, văn hóa khác nhau…”.

 

Giáo sư-tiến sĩ Phan Kim Nga, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã thoát khỏi ách thống trị thực dân tàn bạo, giành được độc lập, tự do, thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, nhân dân Việt Nam luôn luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo công cuộc đổi mới và đã giành được những thành tựu đáng khâm phục. Lịch sử và hiện thực đã chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng vững chắc dẫn Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử và nhân dân Việt Nam, là sự bảo đảm căn bản của nhân dân Việt Nam có được cuộc sống độc lập, tự do, dân chủ và hạnh phúc, văn minh.

 

Các đại biểu cho rằng trong thế giới đầy năng động ngày nay đang diễn ra những biến đổi lớn lao. Những khái niệm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội, về các con đường và các phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng thay đổi.

 

Nhưng trong mọi biến đổi cũng có một số điều quan trọng không hề thay đổi. Đó là lý tưởng xã hội chủ nghĩa, các tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa, tự do, dân chủ và công bằng xã hội, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, người theo chủ nghĩa quốc tế đã cống hiến trọn đời mình cho ý tưởng đó.

 

Phiên thứ nhất của Hội thảo đã làm sáng tỏ hơn những cống hiến to lớn về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại trong thời đại ngày nay.

 

Các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng chung nhận định tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập và chủ nghĩa xã hội ngày càng được biết đến rộng rãi trên thế giới.

 

Di sản Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có giá trị thực tiễn không chỉ đối với cách mạng Việt Nam mà cả đối với nhân loại trong thời đại ngày nay./.

 

Theo Hương Thủy - Bích Thủy

Vietnam+