Điểm sáng trong 3 khâu đột phá của Thủ đô

Kinh tế 10/10/2020 - 07:25

Đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 26-4-2016 về ''Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020'' đã cơ bản hoàn thành. Kết quả cải cách hành chính đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ.

Điểm sáng trong 3 khâu đột phá của Thủ đô - ảnh 1

Người dân đánh giá sự hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ tại bộ phận “một cửa” quận Thanh Xuân. Ảnh: Nhật Nam

Nhiều chuyển biến tích cực

Với mục tiêu “Xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác”, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định nhiệm vụ trọng tâm gắn với 6 nội dung cải cách hành chính (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính).

Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt; tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một đầu mối, một việc xuyên suốt”, đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Từ năm 2016, thành phố Hà Nội cam kết với Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp “tiên phong trong cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh”. Sau hơn 4 năm thực hiện, với quyết tâm cao và tiến hành từng bước vững chắc, môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội đã có chuyển biến tích cực. Thành phố Hà Nội luôn chú trọng đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút gọn thời gian giải quyết.

Để xây dựng chính quyền phục vụ, bên cạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thành phố cũng chỉ đạo việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính. Thành phố cũng tổ chức đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố; định kỳ tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố.

Đến nay, 100% các quận, huyện, thị xã đã ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính đánh giá các xã, phường, thị trấn trực thuộc; 17/30 quận, huyện, thị xã triển khai Bộ chỉ số cải cách hành chính đối với các phòng, ban trực thuộc. Nhờ đó, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính được nâng cao; việc đánh giá công tác cải cách hành chính đi vào thực chất, có chiều sâu và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của thành phố và trong phục vụ nhân dân, doanh nghiệp mang lại hiệu quả rõ nét; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn toàn thành phố đạt 98,81% (năm 2016), 98,13% (năm 2017), 98,5% (năm 2018), 99,86% (năm 2019).

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, với những kết quả đó, trong giai đoạn 2016-2020, cải cách hành chính thực sự là một điểm sáng trong 3 khâu đột phá của thành phố, được Trung ương, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Điều này thể hiện ở các kết quả: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tiếp tục duy trì, giữ vững thứ hạng cao trong 3 năm liên tiếp (2017, 2018, 2019), xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2017, tăng 15 bậc so với năm 2015; nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc năm 2018. Chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) xếp thứ 2 cả nước.

Đáng lưu ý, Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố trên cơ sở khai thác dữ liệu dân cư…

Đẩy mạnh quản lý theo mô hình chính quyền đô thị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của thành phố vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố đang ở vị trí thấp. Một số chỉ số thành phần trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cần tiếp tục cải thiện thứ hạng trong thời gian tới. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành ở một số lĩnh vực còn chưa chặt chẽ, kịp thời. Ở cấp cơ sở, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung về công tác cải cách hành chính có nơi, có lúc còn thiếu quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát đôi khi còn hình thức, chưa hiệu quả…

Vừa qua, thành phố Hà Nội đã được Trung ương cho thí điểm triển khai Đề án xây dựng chính quyền đô thị với nhiều nội dung mang tính đột phá. Đó là thời cơ, đồng thời là thách thức. Do đó, thành phố Hà Nội tiếp tục xác định thời gian tới cải cách hành chính là khâu đột phá nhưng có sự thay đổi căn bản về chất và nhiệm vụ trọng tâm. Công tác này cần được tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tiễn của Thủ đô và gắn bó chặt chẽ, biện chứng với việc xây dựng chính quyền đô thị quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và thành phố thông minh.

Trong đó, thành phố tiếp tục thực hiện quan điểm người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của chính quyền các cấp, đồng thời là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền. Đặc biệt, thành phố sẽ tăng cường phân cấp, ủy quyền cho các cấp, các ngành theo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm…

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, tại các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025), các quận, huyện, thị xã đều đề ra những nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá với những nội dung cụ thể. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao từ thành phố tới cơ sở, thành phố Hà Nội sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra về cải cách hành chính trong giai đoạn 2020-2025.

Hiền Thu