Dự kiến mức phí cấp phép trong lĩnh vực chăn nuôi thấp nhất là 250 nghìn đồng/lần

Nhà đất 27/10/2020 - 15:12

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực chăn nuôi. Theo đó, dự kiến mức thu phí từ 250.000 – 5,9 triệu đồng/lần.

Dự kiến mức phí cấp phép trong lĩnh vực chăn nuôi thấp nhất là 250 nghìn đồng/lần - ảnh 1

Giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp có mức từ 250.000 – 850.000 đồng/1 sản phẩm/mục đích/lần. Ảnh: TL.

Mức thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi được quy định cụ thể tại biểu phí ban hành kèm theo thông tư này.

Cụ thể: Phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp có mức từ 250.000 – 850.000 đồng/1 sản phẩm/mục đích/lần.

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp có mức từ 250.000 – 5,8 triệu đồng/lần.

Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp có mức từ 250 – 5,9 triệu đồng/lần.

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, các văn bản quy định.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước./.

Minh Anh