DXV: Gia hạn nộp Báo cáo thường niên 2012

Kinh tế 22/04/2013 - 16:08

Ngày 18/04/2013, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 433/DXV ngày 18/04/2013 của CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (mã chứng khoán: DXV) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố Báo cáo thường niên năm 2012.

Lý do: Công tykiểm toán xác nhận khi thực hiện kiểm toán BCTC năm 2012. kiểm toán viên không được cung cấp Nghịquyết số 1517/HĐQT, ngày 18/10/2012 của Hội đồng quản trị DXV về phương án xử lý chênh lệch tỷ giáhối đoái (số tiền  23.565.578.593 đồng). Do vậy, sau khiphát hiện ra thông tin trước đây chưa được cung cấp và căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty kiểmtoán đã đề nghị DXV lập lại BCTC năm 2012,

Công ty thay đổi lậplại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 nên Công ty chưa thể hoàn tất Báo cáo thường niên năm 2012theo đúng thời hạn.

Căn cứ Điều 5,2 quyđịnh tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của CTCPVICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP VICEM Vậtliệu Xây dựng Đà Nẵng phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN vềvấn đề này.