Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2)

Tuổi Teen 11/05/2020 - 15:02

Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2)

Đâu là album "Magic" của Super Junior?

Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 1 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 2 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 3 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 4
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 5 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 6 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 7 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 8
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 9 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 10 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 11 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 12
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 13 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 14 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 15 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 16

Đâu là album "Square Up"của Black Pink?

Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 17 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 18 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 19 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 20
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 21 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 22 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 23 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 24
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 25 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 26 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 27 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 28
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 29 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 30 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 31 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 32

Đâu là album "I Am" của (G)i-dle?

Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 33 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 34 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 35 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 36
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 37 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 38 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 39 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 40
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 41 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 42 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 43 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 44
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 45 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 46 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 47 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 48

Đâu là album "First 'Love & Letter'" của Seventeen?

Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 49 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 50 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 51 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 52
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 53 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 54 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 55 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 56
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 57 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 58 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 59 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 60
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 61 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 62 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 63 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 64

Đâu là album "Flower Road" của Big Bang?

Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 65 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 66 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 67 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 68
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 69 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 70 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 71 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 72
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 73 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 74 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 75 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 76
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 77 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 78 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 79 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 80

Đâu là album ""We" của Winner?

Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 81 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 82 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 83 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 84
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 85 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 86 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 87 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 88
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 89 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 90 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 91 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 92
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 93 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 94 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 95 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 96

Đâu là album "The Reve Festival: Finale" của Red Velvet?

Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 97 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 98 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 99 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 100
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 101 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 102 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 103 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 104
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 105 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 106 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 107 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 108
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 109 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 110 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 111 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 112

Đâu là album "#" của LOONA?

Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 113 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 114 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 115 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 116
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 117 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 118 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 119 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 120
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 121 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 122 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 123 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 124
Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 125 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 126 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 127 Fan thông thái có nhớ hết bìa album Kpop? (2) - ảnh 128