Fan cứng thể hiện trình hiểu biết về ''Shin - Cậu bé bút chì''

Tuổi Teen 02/11/2018 - 00:04

Quê ngoại của Shin ở đâu?  Em gái Shin tên gì? Bạn của Shin, Nene thích chơi trò gì?  Shin có tật xấu gì?  Cô Matsuzaka Ume có tính cách đặc trưng như thế nào?  Thầy hiệu trưởng trường Action được ví như ai?  Trong truyện Shin mấy tuổi? Tên thật của nhân vật Shin là gì? Cách chi tiêu của mẹ Shin như thế nào?

Quê ngoại của Shin ở đâu?

Fan cứng thể hiện trình hiểu biết về ''Shin - Cậu bé bút chì'' - ảnh 1

 Em gái Shin tên gì?

Fan cứng thể hiện trình hiểu biết về ''Shin - Cậu bé bút chì'' - ảnh 2

Bạn của Shin, Nene thích chơi trò gì? 

Fan cứng thể hiện trình hiểu biết về ''Shin - Cậu bé bút chì'' - ảnh 3

Shin có tật xấu gì? 

Fan cứng thể hiện trình hiểu biết về ''Shin - Cậu bé bút chì'' - ảnh 4

Cô Matsuzaka Ume có tính cách đặc trưng như thế nào? 

Fan cứng thể hiện trình hiểu biết về ''Shin - Cậu bé bút chì'' - ảnh 5

Thầy hiệu trưởng trường Action được ví như ai? 

Fan cứng thể hiện trình hiểu biết về ''Shin - Cậu bé bút chì'' - ảnh 6

Trong truyện Shin mấy tuổi?

Fan cứng thể hiện trình hiểu biết về ''Shin - Cậu bé bút chì'' - ảnh 7

Tên thật của nhân vật Shin là gì?

Fan cứng thể hiện trình hiểu biết về ''Shin - Cậu bé bút chì'' - ảnh 8

Cách chi tiêu của mẹ Shin như thế nào?

Fan cứng thể hiện trình hiểu biết về ''Shin - Cậu bé bút chì'' - ảnh 9
Tuổi Teen