Góp ý dự thảo Kế hoạch pháp điển đề mục Thủy lợi

26/10/2018 - 16:16 - Nguồn: baoxaydung.com.vn Yêu cầu xóa tin

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 7880/BNN-TCTL ngày 09/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện pháp điển đề mục Thủy lợi. Về vấn đề này, mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất với dự thảo Kế hoạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo và có một số ý kiến đối với danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với đề mục Thủy lợi kèm theo dự thảo Kế hoạch Bộ Xây dựng đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Xây dựng và các văn bản dự kiến đưa vào pháp điển đề mục Thủy lợi.

Kết quả rà soát cho thấy, một số văn bản quy phạm pháp luật dự kiến đưa vào pháp điển đề mục Thủy lợi có nội dung liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau: Luật Thủy lợi năm 2017: Điều 16 quy định về phân loại, phân cấp công trình thủy lợi có nội dung liên quan đến Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014.

Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi: Điều 4 quy định về phân loại công trình thủy lợi, Điều 5 quy định về phân cấp công trình thủy lợi, Phụ lục II về bảng phân cấp công trình thủy lợi có nội dung liên quan đến Điều 8, Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Bảng 1.5 Phụ lục 1, Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước: Điều 3 quy định về phân loại đập, hồ chứa nước có nội dung liên quan đến Bảng 1.5 Phụ lục 1, Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD; Điều 8 quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu đập, hồ chứa nước có nội dung liên quan đến Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ sung Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Thông tư số 03/2016/TT-BXD, Thông tư số 26/2016/TT-BXD vào danh mục văn bản có nội dung liên quan đến đề mục Thủy lợi để thuận lợi cho việc phối hợp thực hiện pháp điển, tra cứu áp dụng.

Tuyết Hạnh