Hà Nội đạt kết quả toàn diện các chỉ số cải cách hành chính

Xã hội 24/05/2020 - 10:11

Các chỉ số thành phần trong kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố được đánh giá khá toàn diện. Trong đó có một số chỉ số thành phần đạt kết quả trên 80% gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và tổ chức

Hà Nội đạt kết quả toàn diện các chỉ số cải cách hành chính - ảnh 1 Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Các chỉ số thành phần trong kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố được đánh giá khá toàn diện. Trong đó có một số chỉ số thành phần đạt kết quả trên 80% gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian tới, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính, sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công.

Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp; kịp thời công bố công khai và cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp. Lực lượng chức năng kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp dân, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với công dân.