Hà Nội chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019

Kinh tế 19/02/2019 - 06:29

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 503/UBND-KGVX tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn năm 2019, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc quyết liệt thu nợ về BHXH, BHYT nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 2%.

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và thu nợ BHXH, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 là 88,2%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ lao động tham gia BH thất nghiệp đạt 90% số người thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện đạt 30%.

Hà Nội chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019 - ảnh 1
Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xuống dưới 2%

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị quyết liệt thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 2%; tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, quản lý sử dụng quỹ BHYT hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT.

Nhằm thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2019 đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, điều hành các giải pháp mạnh mẽ để thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố năm 2019 hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Hiện UBND TP. Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH, bưu điện thường xuyên cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình tham gia BHYT; tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; rà soát doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa tham gia BHXH, doanh nghiệp không còn tồn tại, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, rà soát mã quyền lợi hưởng BHYT.

Hoa Quỳnh