Hợp nhất cơ quan Đảng với cơ quan chuyên môn trong DNNN

15/10/2018 - 19:36 - Nguồn: baogiaothong.vn Yêu cầu xóa tin
trusopetrolimex_so1khamthien2cqdongda2chanoi_anhng

Ảnh minh hoạ

Ban Tổ chức T.Ư vừa ban hành văn bản số 17 hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII.

Theo đó, việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Đồng thời giúp tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.

Nguyên tắc của việc hợp nhất phải quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong việc bố trí cán bộ, nhân viên sau khi hợp nhất phải bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ công tác đảng và công tác chuyên môn; tăng cường cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đảng và công tác chuyên môn của doanh nghiệp.

Định hướng hợp nhất được nhấn mạnh là, Ban Thường vụ đảng ủy chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (nơi không có hội đồng quản trị, hội đồng thành viên) việc sắp xếp hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Cụ thể hợp nhất các cơ quan như sau: Hợp nhất ban tổ chức đảng ủy với cơ quan chuyên môn làm công tác tổ chức nhân sự của doanh nghiệp; Hợp nhất ban tuyên giáo đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp cho phù hợp; Hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; Hợp nhất văn phòng đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Ngoài định hướng hợp nhất các cơ quan nêu trên, việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan khác do ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, quyết định.

Việc hợp nhất các cơ quan được yêu cầu hoàn thành chậm nhất trong quý II năm 2019.