Khi nào cử tri có thể thực hiện quyền bãi nhiệm đại biểu Quốc hội?

Xã hội 14/07/2020 - 17:45

(Dân trí) - Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội cho biết, quyền bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đã được luật định nhưng đến nay vẫn chưa ban hành được hướng dẫn về trình tự để cử tri thực hiện quyền này.

Tiếp tục phiên họp thứ 46, sáng 14/7, UB Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số công việc nhằm triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Luật sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, cuối tháng 6 vừa qua, có 3 nội dung được giao cho UB Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể.

Khi nào cử tri có thể thực hiện quyền bãi nhiệm đại biểu Quốc hội? - ảnh 1 Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Chủ nhiệm UB Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, trước hết, Quốc hội đã quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Văn phòng tham mưu, giúp việc, phục vụ chung cho Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, Thường trực UB Pháp luật đề nghị UB Thường vụ Quốc hội xác định, phân công cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp soạn thảo, thẩm tra và trình UB Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh. Và việc này phải được hoàn thành trước ngày 15/10/2020.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội cũng đã bổ sung quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý công tác cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại địa phương mình.

Để thực hiện quy định này, UB Thường vụ Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu chủ trì nghiên cứu, rà soát các văn bản hiện hành quy định về việc thực hiện công tác cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (như trách nhiệm thực hiện quản lý cán bộ, cơ chế phối hợp trong quản lý cán bộ, chế độ lương, việc quy hoạch, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm, bố trí công tác khác nếu không tái cử, quyết định nghỉ hưu, thi đua, khen thưởng…). 

Quy định nữa cần được nghiên cứu ban hành là việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (như trách nhiệm tham gia kỳ họp Quốc hội, các hoạt động của Hội đồng, UB mà đại biểu là thành viên, việc thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, thực hiện nhiệm vụ giám sát, tiếp công dân, việc đăng ký tham gia làm thành viên Hội đồng, UB, việc chuyển sinh hoạt Đoàn,….) để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác này trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sắp tới.

Khi nào cử tri có thể thực hiện quyền bãi nhiệm đại biểu Quốc hội? - ảnh 2 Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Văn phòng Quốc hội được giao chủ trì, nghiên cứu, rà soát các văn bản hiện hành quy định về việc bảo đảm chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm khác đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để đề xuất kịp thời các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, nhất là các nội dung gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 (theo đó sẽ chuyển sang thực hiện chế độ tiền lương mới, bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức).

Đáng chú ý, Luật Tổ chức Quốc hội 2014, điều 40 về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đã quy định, đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm.

Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do UB Thường vụ Quốc hội quy định.

Tuy nhiên, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, đến nay Nghị quyết về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội vẫn chưa được ban hành. Vì vậy, Thường trực UB Pháp luật kiến nghị UB Thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì soạn thảo báo cáo lại với UB Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nội dung này.

Phương Thảo