Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng

Xã hội 16/10/2018 - 14:21

Ngày 15/10, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2554/BXD-TCCB gửi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ về công tác kiện toàn tổ chức cán bộ. --> Ngày 15/10, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2554/BXD-TCCB gửi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ về công tác kiện toàn tổ chức cán bộ. Viện Kiến trúc quốc gia là một trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng. Theo đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Quyết định số ...

Ngày 15/10, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2554/BXD-TCCB gửi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ về công tác kiện toàn tổ chức cán bộ.

Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng - ảnh 1
Viện Kiến trúc quốc gia là một trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Quyết định số 87-QĐ/BCSĐ ngày 16/5/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng tại một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau: Đối với công tác tổ chức cán bộ cần hoàn thiện việc kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định; Khẩn trương hoàn thiện các quy chế nội bộ về tuyển dụng, tiêu chuẩn chức danh quản lý, bổ nhiệm, đào tạo, nâng bậc lương…

Đối với công tác tuyển dụng và quản lý, sử dựng viên chức, người làm việc: Xây dựng kế hoạch, cơ cấu, số lượng người làm việc hàng năm báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm trình Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Các trường hợp tuyển dụng theo hình thức xét tuyển đặc cách phải gửi về Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận kết quả xét tuyển theo đúng quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 9 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (trừ trường hợp đối với đơn vị đã được giao tự chủ chi thường xuyên, tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư thì gửi báo cáo kết quả theo quy định).

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm tự xem xét, rà soát, kiểm tra công tác tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đối với công tác bổ nhiệm cán bộ: Các đơn vị tự rà soát, kiểm tra xem xét lại các trường hợp bổ nhiệm tại đơn vị đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm. Nếu phát hiện các trường hợp sai sót cần khắc phục theo quy định, trường hợp không khắc phục được phải thu hồi quyết định bổ nhiệm đồng thời có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị biết, khẩn trương triển khai thực hiện đúng quy định và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30/11/2018.

Tuyết Hạnh