Ký kết chương trình phối hợp văn hóa, du lịch, nông nghiệp

Xã hội 20/04/2021 - 15:29

Sáng 20-4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch đã ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2015.

Ký kết chương trình phối hợp văn hóa, du lịch, nông nghiệp - ảnh 1

Ký kết chương trình phối hợp văn hóa, du lịch, nông nghiệp - ảnh 2

Lãnh đạo 3 sở ký kết chương trình hợp tác.

Tại lễ ký kết, các bên đã thảo luận, thống nhất các nội dung phối hợp liên quan đến việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động người dân vùng nông thôn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, thực hiện nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM; hoàn thiện và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở vùng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát triển các mô hình du lịch gắn với nông nghiệp, văn hóa; xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp….

Hoạt động ký kết cũng phân rõ trách nhiệm, phần việc của mỗi sở, sự phối hợp với các địa phương để xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm có sự gắn kết giữa 3 lĩnh vực tại các địa phương. Mục tiêu cao nhất của chương trình là phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh ở khu vực nông thôn về văn hóa, sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch trong giai đoạn tới.

H.Đ