Lạng Sơn: Phát hiện 67 đơn vị sai phạm về tài chính, ngân sách, quản lý, sử dụng đất đai

26/10/2018 - 11:16 - Nguồn: congluan.vn Yêu cầu xóa tin

Cụ thể, đến ngày 20/9/2018, cơ quan thanh tra đã kết thúc 68 cuộc, ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra đối với 184 đơn vị. Qua đó, kiến nghị, yêu cầu các đơn vị được thanh tra kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể đã để xảy ra sai phạm; kiến nghị xử lý thu hồi về kinh tế với tổng số tiền 2.767,8 triệu đồng, đã thu hồi 2.436,3 triệu đồng; xử lý khác 184 triệu đồng. 

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện 67 đơn vị sai phạm về tài chính, ngân sách, quản lý, sử dụng đất đai. Ảnh minh họa   

Đồng thời, các tổ chức thanh tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện 158 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 241 tổ chức và 949 cá nhân. Các lĩnh vực thanh tra chủ yếu là về chấp hành pháp luật an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, tiêu chuẩn đo lường, xây dựng, tài chính, tài nguyên và môi trường. Đã kết thúc 143/158 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 544,6 triệu đồng, kiến nghị xử lý và đã thu hồi 381,5 triệu đồng, xử lý khác 163,1 triệu đồng; ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 86 tổ chức và 861 cá nhân có vi phạm, nộp ngân sách số tiền 1.643,1 triệu.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thanh tra đã yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phát hiện số tiền sai phạm 363,9 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 363,9 triệu đồng. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng thường xuyên chỉ đạo, quán triệt các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

PV