Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Giới trẻ 31/12/2020 - 09:27

Mời bạn đọc bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Bầu chọn
Bạn bình chọn hoạt động, sự kiện nào?
 
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 1
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 2
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 3
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 4
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 5
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 6
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 7
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 8
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 9
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 10
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 11
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 12
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 13
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 14
Mời bình chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - ảnh 15