Mọt phim nhận dạng đâu là phim DC - Marvel?

15/07/2018 - 12:58 - Nguồn: vnexpress.net Yêu cầu xóa tin

'Green Lantern' là của hãng phim Marvel hay DC?  

Mọt phim nhận dạng đâu là phim DC - Marvel?

'Justice League' là của hãng phim Marvel hay DC?   

Mọt phim nhận dạng đâu là phim DC - Marvel? - 1

 'Thor' là của hãng phim Marvel hay DC?    

Mọt phim nhận dạng đâu là phim DC - Marvel? - 2

'The Dark Knight' là của hãng phim Marvel hay DC?    

Mọt phim nhận dạng đâu là phim DC - Marvel? - 3

'Spider-Man' là của hãng phim Marvel hay DC?    

Mọt phim nhận dạng đâu là phim DC - Marvel? - 4

'X-Men' là của hãng phim Marvel hay DC?    

Mọt phim nhận dạng đâu là phim DC - Marvel? - 5

'Fantastic Four' là của hãng phim Marvel hay DC?    

Mọt phim nhận dạng đâu là phim DC - Marvel? - 6

'Wonder Woman' là của hãng phim Marvel hay DC?    

Mọt phim nhận dạng đâu là phim DC - Marvel? - 7