Người giúp việc gia đình sẽ được nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng?

Đời sống 29/05/2020 - 14:55

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo Khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động, trong đó để xuất nhiều nội dung có tính chặt chẽ hơn trong giao kết giữa chủ nhà và người giúp việc gia đình.

Người giúp việc gia đình sẽ được nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng? - ảnh 1

Người giúp việc và chủ nhà giao kết và thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay, nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 đã có nhiều quy định về người lao động và người sử dụng lao động, trong đó có người lao động và người sử dụng lao động giúp việc gia đình khác với quy định của Bộ luật Lao động năm 2012.

Một số quy định đặc thù đối với lao động giúp việc gia đình tại Nghị định số 27/2014/NĐ-CP cũng chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: Chưa có mẫu hợp đồng lao động để hai bên áp dụng được thuận lợi, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi chưa quy định linh hoạt với tính chất đặc thù của lao động giúp việc gia đình, chưa quy định rõ ràng trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc quản lý lao động giúp việc gia đình...

Vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH đã dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo Khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động năm 2019 để phù hợp với đặc thù của lao động giúp việc gia đình, gắn với yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình đề xuất một số nội dung về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động đối với người lao động là người giúp việc gia đình theo quy định của Bộ luật Lao động.

Cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động giao kết và thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Chương III của Bộ luật Lao động. Trong đó, hình thức hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Bộ luật Lao động.

Dự thảo nêu rõ, trước khi ký kết hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 16 của Bộ luật Lao động, trong đó người sử dụng lao động phải cung cấp rõ các thông tin về số lượng thành viên trong hộ gia đình, điều kiện ăn, ở của người lao động tại gia đình người sử dụng lao động.

Nội dung cụ thể của hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận căn cứ theo mẫu và quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động.

Cũng theo dự thảo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động giúp việc gia đình thực hiện theo quy định tại Chương VII Bộ luật Lao động, trong đó người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ hằng tuần quy định tại Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày; nghỉ ít nhất 6 giờ liên tục trong 24 giờ liên tục.