Người làm công tác quần chúng phải làm tốt trách nhiệm đại diện cho các tầng lớp nhân dân

Xã hội 15/01/2021 - 00:08

Nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng Công tác quần chúng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu, người làm công tác quần chúng phải làm tốt trách nhiệm đại diện cho các tầng lớp nhân dân; tập hợp, phát triển và mở rộng lực lượng trong điều kiện mới, song song với việc giữ vững vai trò nòng cốt chính trị, là cầu nối của Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Người làm công tác quần chúng phải làm tốt trách nhiệm đại diện cho các tầng lớp nhân dân - ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, công tác quần chúng luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả công tác vận động quần chúng. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo; góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của Nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nỗ lực thực hiện tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với các tổ chức quần chúng và nhân dân.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao đạo đức công vụ và hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan nhà nước.

Công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực và khá đồng bộ. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, hoạt động của chính quyền và cơ quan nhà nước các cấp công khai, minh bạch hơn; dân chủ được mở rộng trên nhiều hình thức, tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức. Việc tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt.

Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực cho công tác vận động quần chúng.

Công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm; chủ động nắm tình hình, hạn chế xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài được phát huy ngày càng hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân và phối hợp công tác dân vận ở vùng biên giới được chú trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nhân dân các nước láng giềng.

Tuy nhiên, nhận thức về công tác vận động quần chúng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ; chưa nêu cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, người đứng đầu còn nhận thức công tác nắm tình hình và vận động quần chúng là nhiệm vụ của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Một số nơi chậm triển khai, cụ thể hóa, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận.

Một số nơi chưa coi trọng việc lấy ý kiến Nhân dân khi ban hành chính sách, pháp luật; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư hiệu quả còn hạn chế; một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích thiết thân của Nhân dân; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân còn hạn chế.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn; tỷ lệ tập hợp quần chúng tăng chậm; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, công tác nắm, dự báo tình hình Nhân dân một số nơi còn hạn chế, nhất là tại các địa bàn phức tạp, nhạy cảm có lúc chưa kịp thời, chưa phát huy cơ chế phối hợp giải quyết. Việc triển khai mô hình thí điểm đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội một số nơi chưa đồng bộ, thống nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, năm 2020 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là thiên tai, dịch bệnh nhưng nhờ có đóng góp của các tổ chức hội quần chúng, niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân được củng cố, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức đại hội đảng các cấp.

“Trước những sự cố phức tạp của năm 2020, đại dịch COVID-19, bão lũ ở miền Trung…, công tác quần chúng đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần khẳng định cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.

Nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng Công tác quần chúng, Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu, người làm công tác quần chúng phải làm tốt trách nhiệm đại diện cho các tầng lớp nhân dân; tập hợp, phát triển và mở rộng lực lượng trong điều kiện mới, song song với việc giữ vững vai trò nòng cốt chính trị, là cầu nối của Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương cần tiếp tục đổi mới trong nắm bắt tình hình, làm tốt công tác vận động quần chúng từ đó tham mưu kịp thời với Đảng những vấn đề liên quan đến tầng lớp Nhân dân mà mình đại diện; các hoạt động cần đảm bảo sát với thực tiễn, gắn với đặc điểm từng địa bàn; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh công nghệ thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái trên mạng xã hội; tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức quần chúng và Nhân dân để hoàn thiện thể chế, chủ trương, chính sách…

Về nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục kiện toàn thành viên Hội đồng, xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả. Hội đồng cần tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các biện pháp chỉ đạo công tác quần chúng, công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Tin,, ảnh: Minh Châu