Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Phúc La về công tác PCTN ngày càng được nâng cao

Xã hội 14/07/2020 - 15:33

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND phường Phúc La cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm, lãnh đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND quận Hà Đông và Đảng ủy phường Phúc La, UBND phường đã triển khai Nghị quyết của HĐND phường về thi hành Luật phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả khá tích cực.    

Theo đó, UBND phường Phúc La đã quán triệt, phổ biến và ban hành kế hoạch, chỉ đạo kịp thời đến các ban, ngành thực hiện nghiêm túc nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về  phòng chống tham nhũng (PCTN). Đồng thời UBND phường chỉ đạo trưởng các ban, ngành, tổ dân phố và đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 31-01-2020 của UBND phường Phúc La về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 24-4-2020 của UBND phường Phúc La tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 để các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố triển khai và thực hiện.

Việc tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức và người lao động được thực hiện bằng nhiều hình thức như phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN tại các hội nghị; tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh của phường và Cổng thông tin điện tử của phường; thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan và Chi bộ hàng tháng. Nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ yếu là các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Phúc La về công tác PCTN ngày càng được nâng cao - ảnh 1
Chủ tịch UBND phường Phúc La Nguyễn Đức Tiến: “6 tháng đầu năm 2020, phường Phúc La không phát hiện các trường hợp tham nhũng”.

Do đó, 6 tháng đầu năm 2020, UBND phường Phúc La thường xuyên quan tâm và chú trọng đến công tác PCTN, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong việc chỉ đạo và điều hành. Qua đó, đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng công chức, nhân viên.

Công tác cải cách hành chính phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đã được quan tâm triển khai, kịp thời toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; tổ chức bộ máy được kiện toàn, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các ban, ngành.

Thực hiện tốt chính sách quản lý tài chính công đúng theo quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được công khai để các tổ chức, cá nhân theo dõi, thực hiện và giám sát; triển khai áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được đẩy mạnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền luôn thường xuyên, đổi mới về nội dung và chất lượng, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của hệ thống hành chính được nâng lên.

Khánh Phong