Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột

17/11/2018 - 12:17 - Nguồn: vnexpress.net Yêu cầu xóa tin

Đây là chị gái của ai?

Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột

Đáp án" href="https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/quiz/nhan-dang-idol-han-qua-anh-chi-em-ruot-3840242-p2.html">=> Đáp án

Đây là em trai của ai?

Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột - 1

Đáp án" href="https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/quiz/nhan-dang-idol-han-qua-anh-chi-em-ruot-3840242-p3.html">=> Đáp án

Đây là chị gái của ai?

Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột - 2

Đáp án" href="https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/quiz/nhan-dang-idol-han-qua-anh-chi-em-ruot-3840242-p4.html">=> Đáp án

Đây là em trai của ai?

Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột - 3

Đáp án" href="https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/quiz/nhan-dang-idol-han-qua-anh-chi-em-ruot-3840242-p5.html">=> Đáp án

Đây là anh trai của ai?

Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột - 4

Đáp án" href="https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/quiz/nhan-dang-idol-han-qua-anh-chi-em-ruot-3840242-p6.html">=> Đáp án

Đây là em gái của ai?

Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột - 5

Đáp án" href="https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/quiz/nhan-dang-idol-han-qua-anh-chi-em-ruot-3840242-p7.html">=> Đáp án

Đây là em gái của ai?

Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột - 6

Đáp án" href="https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/quiz/nhan-dang-idol-han-qua-anh-chi-em-ruot-3840242-p8.html">=> Đáp án

Đây là em gái của ai?

Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột - 7

Đáp án" href="https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/quiz/nhan-dang-idol-han-qua-anh-chi-em-ruot-3840242-p9.html">=> Đáp án

Đây là em gái của ai?

Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột - 8

Đáp án" href="https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/quiz/nhan-dang-idol-han-qua-anh-chi-em-ruot-3840242-p10.html">=> Đáp án

Đây là chị gái của ai?

Nhận dạng idol Hàn qua anh chị em ruột - 9

Đáp án" href="https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/quiz/nhan-dang-idol-han-qua-anh-chi-em-ruot-3840242-p11.html">=> Đáp án