"Ông lớn" cao tốc VEC được giao đạt 3,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính 2021

Kinh tế 06/05/2021 - 09:49

Mức lợi nhuận này được đặt trong bối cảnh Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC đang trong giai đoạn hoàn trả các khoản vay đầu tư 5 dự án đường cao tốc.

Một đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành do VEC đang tiến hành đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 160/QĐ – UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Cụ thể, trong năm 2021, VEC được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao tiếp tục việc tái cơ cấu tài chính 5 dự án do VEC làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

VEC cũng sẽ phải tổ chức đánh giá việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời tăng cường công tác quản lý vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng, khai thác thu phí hoàn vốn đầu tư các dự án; công tác quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, chi phí đầu tư, nguồn vốn thực hiện, an toàn lao động, vệ sinh môi trường xây dựng tại các dự án do đơn vị này đang thực hiện đầu tư, đảm bảo đúng mục tiêu, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Về các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao VEC trong năm 2021 phải đạt tổng  doanh thu 4.187,8 tỷ đồng; tổng chi phí đạt 4.184,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 3,6 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước của Công ty mẹ là 381,2 tỷ đồng. 

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu HĐTV, Tổng giám đốc VEC tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; nghiêm túc thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường được giao quản lý bảo đảm chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp các dự án bảo trì, bảo dưỡng có dự toán hoặc tổng mức đầu tư có quy mô nhóm B trở lên theo quy định của Luật đầu tư công hoặc có giá trị từ 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, HĐTV VEC báo cáo Ủy ban xem xét, cho ý kiến đối với từng Dự án cụ thể theo thẩm quyền của quy định tại Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.