Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục

Xã hội 12/08/2013 - 01:10

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện đề án theo hướng phân tích cụ thể hơn về bối cảnh trong nước và quốc tế, đặc biệt về bối cảnh phát triển giáo dục và đào tạo quốc tế. Hoàn thiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục, dạy nghề Đồng thời, chỉ rõ cơ sở của việc đề ra các mục tiêu của Đề án, gắn với yêu cầu đổi mới ...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện đề án theo hướng phân tích cụ thể hơn về bối cảnh trong nước và quốc tế, đặc biệt về bối cảnh phát triển giáo dục và đào tạo quốc tế.

no image

Hoàn thiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục, dạy nghề

Đồng thời, chỉ rõ cơ sở của việc đề ra các mục tiêu của Đề án, gắn với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Việt Nam, xu hướng phát triển giáo dục và dạy nghề của các nước trong khu vực và trên thế giới; bảo đảm tính khả thi của các mục tiêu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các hoạt động của Đề án và các nhiệm vụ, giải pháp cần gắn với các mục tiêu của Đề án.

(VGP)