Quảng Ngãi: Phân công Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở

Xã hội 28/11/2020 - 21:22

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch tham gia sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, từ ngày 1-1-2021, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tối thiểu phải tham dự sinh hoạt hai lần/năm ở chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã đăng ký. Việc tham gia sinh hoạt phải được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức.

Nhiệm vụ khi tham gia sinh hoạt là: Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức cơ sở tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định… của cấp trên và của tổ chức cơ sở đảng đã đề ra trong năm; nhất là xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy sau đại hội; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, năm và triển khai, tổ chức thực hiện.

Quảng Ngãi: Phân công Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở - ảnh 1

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX ra mắt tại Đại hội.

Đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt việc sinh hoạt đảm bảo mục đích, yêu cầu theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham gia với cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tổ chức; hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên. Thông tin những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến địa bàn, lĩnh vực, nhiệm vụ của tổ chức đảng.

Tham gia góp ý xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy có thẩm quyền kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức và cá nhân có những mô hình tiêu biểu, có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những tổ chức, đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy.

Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm ở cơ sở để kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Chủ động tự liên hệ với các cấp ủy tại địa phương bố trí thời gian hợp lý để dự sinh hoạt với cơ sở đã đăng ký.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề ra nhiệm vụ của tổ chức cơ sở nơi các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt đó là: Cung cấp các thông tin cần thiết cho đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ trước 10 ngày sinh hoạt. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nội dung để tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng quy định. Tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được phân công tham dự sinh hoạt với tổ chức mình theo kế hoạch đề ra. Hằng năm, báo cáo bằng văn bản việc sinh hoạt của đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ (trước ngày 15/12 hằng năm) về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Việc phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở làm nhằm nâng cao trách nhiệm của từng đồng chí trong việc dự sinh hoạt ở chi bộ, đảng bộ cơ sở để nắm bắt tình hình cơ sở; kịp thời phản ánh, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; báo cáo và tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả thực hiện Kế hoạch này là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ hằng năm.

Tin, ảnh: PV