Quảng Ninh: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam

Giải trí 27/12/2018 - 14:47

(Ảnh minh họa/Nguồn: thuvienquangninh.org.vn) Việc tổng kết nhằm đánh giá hoạt động tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong 5 năm qua để tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, viết sách, lưu giữ sách trong các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; tôn vinh người đọc và những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát ...

Quảng Ninh: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: thuvienquangninh.org.vn)

Việc tổng kết nhằm đánh giá hoạt động tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong 5 năm qua để tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, viết sách, lưu giữ sách trong các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; tôn vinh người đọc và những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ quảng bá sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Qua hoạt động này sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh các giá trị của sách. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương tôn vinh những địa phương, tổ chức cá nhân tiêu biểu, nhiệt tình sáng tạo, có đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, quảng bá, lưu giữ sách.

Việc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg về Ngày Sách Việt Nam bao gồm các nội dung: đánh giá công tác tham mưu, chỉ đạo và phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai Quyết định; các kết quả đạt được; nguyên nhân, tồn tại và hạn chế;…

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 gồm các hoạt động: Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trong hệ thống thư viện, nhà văn hóa, các cơ sở giáo dục, trong hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam; tổ chức Ngày hội sách, đường sách…/.


Hằng Đinh