Sáng tạo và đổi mới, kế thừa và phát triển

Đời sống 07/09/2020 - 19:17

Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có những đoạn mang tầm chiến lược, lý luận gắn với thực tiễn.

Trong đó có đoạn: “Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển”. Nguyên tắc này khẳng định từ thực tiễn mới ra lý luận nhưng lý luận chỉ đạo lại các hoạt động thực tiễn. Đây là những nguyên tắc rất cơ bản, sâu sắc.

Trong đoạn cuối, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc thêm là kiên định nhưng không bảo thủ mà phải sáng tạo và đổi mới, kế thừa và phát triển. Những ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm cho người mọi người thấy rằng phải quán triệt những nguyên tắc này trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, từ thực tiễn mà đi lên.

Tôi thấy nhân nói về kiểm điểm nhiệm kỳ đại hội, tôi rất thích đoạn đánh giá: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nói như thế để chúng ta có thêm niềm tin, niềm phấn khởi và tự hào, tiếp tục khẳng định con đường đi lên của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là sáng suốt, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng đẩy mạnh công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta tiếp tục hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đây là những vấn đề chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt ra trong bài viết này làm cho nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tôi tin chắc rằng tương lai của đất nước ta sẽ ngày một đi lên.

Sáng tạo và đổi mới, kế thừa và phát triển - ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục III, Bộ Công an.

Trong các vấn đề mà bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập đến có vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mà vấn đề lớn nhất là đội ngũ cán bộ. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Công tác tổ chức cán bộ phải là điểm đột phá, là then chốt của nhiệm vụ then chốt, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII và giai đoạn sắp tới, là một công dân của nước Việt Nam, tôi rất vui mừng, phấn khởi khi đọc những dòng: “Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN…” với những mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020″: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tôi cảm thấy mình thật vinh dự và tự hào khi được là một người dân của nước Việt Nam, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ sẽ quyết tâm phấn đấu, góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra.

Tôi rất quan tâm đến 5 lĩnh vực mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề ra để thực hiện các mục tiêu trên. Đặc biệt là vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Tôi nghĩ đó là vấn đề gốc, mang tính quyết định.

Tôi hy vọng và tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ rút kinh nghiệm những lần chỉnh đốn, xây dựng Đảng trước đây để có phương pháp tiến hành kiên quyết, triệt để, mạnh mẽ từ Trung ương đến chi bộ cơ sở, đến mọi đảng viên, chống tham nhũng, chống giặc “nội xâm” trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa một cách phù hợp, có hiệu quả.

Đảng ta nhất định sẽ hoàn thành những mục tiêu đề ra trên con đường xây dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” xứng đáng là Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại xây dựng, tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện. Dưới lá cờ của Đảng, không một thành trì nào mà người cộng sản không thể vượt qua.

Chia sẻ