“Shipper” mang 10kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp khai gì?

16/10/2017 - 12:50 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 1
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 2
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 3
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 4
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 5
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 6
"shipper" mang 10kg ma tuy da va 20.000 vien ma tuy tong hop khai gi? hinh 7