Tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT

Xã hội 07/08/2020 - 09:22

Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” ở các địa phương trong cả nước được tiến hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo; chính quyền quản lý, điều hành; lực lượng Công an tham mưu nòng cốt; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, gắn kết được phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) từ cơ sở.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Đồng thời, việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ cũng nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

 Từ đó, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình” và hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; giữ gìn trật tự công cộng; an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; cứu nạn, cứu hộ; tham gia xây dựng nội quy, quy ước về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về ANTT”; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an và các cơ quan chức năng hàng triệu nguồn tin có giá trị, giúp phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội, nhất là các vụ án tham nhũng, các vụ án về tội phạm ma túy, mua bán người, điển hình như các vụ cướp tiệm vàng ở Phố Sàn, Lục Ngạn (Bắc Giang) năm 2011; vụ bắt cóc cháu bé ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2011; vụ “Tàng Kengnam” mua bán 2.000 bánh heroin cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp; gần đây nhất là các vụ án giết người dã man ở Bình Phước, Nghệ An, Yên Bái và nhiều vụ án khác.

Tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT - ảnh 1
Tuổi trẻ CAND giúp đỡ nhân dân làm đường giao thông nông thôn.

Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, lực lượng Công an và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT cơ sở trong sạch, vững mạnh. Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, trong đó CAND là nòng cốt, cùng với sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần củng cố hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với cấp ủy Đảng và chính quyền, nhất là ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp tỉnh tới cơ sở đã góp phần gắn kết giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, cùng phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, công sức trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. 

Thông qua phong trào, hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở có điều kiện đánh giá khách quan, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn vối thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở.

Các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ còn là địa chỉ tin cậy, môi trường đào tạo, rèn luyện các thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tạo nguồn cho lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở và cán bộ, các ngành, đoàn thể, công chức cấp xã, phường, thị trấn cấp huyện... 

Thông qua hoạt động của phong trào, người dân trực tiếp đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy, chính quyền, lực lượng CAND và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở cả về tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân..., giúp hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế của thế giới, cách mạng khoa học - công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động ly khai, khủng bố, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ... đang có xu hướng gia tăng, là thách thức lớn đối với môi trường hòa bình, ổn định và an ninh của thế giới, khu vực. Những yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, như an ninh mạng, năng lượng, lương thực, tranh chấp nguồn nước, an ninh tài chính, hàng hải, hàng không, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến ngày càng phức tạp và gay gắt hơn.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức không nhỏ, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiếp tục bộc lộ rõ nét hơn. An ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh các vùng chiến lược còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, không loại trừ khả năng xảy ra gây rối, gây bạo loạn chính trị. 

Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm môi trường... Tai nạn giao thông, cháy, nổ, tệ nạn xã hội... tiếp tục là những vấn đề mà CAND cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT rất nặng nề, khó khăn mà Đảng và nhân dân giao phó, đòi hỏi CAND cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác. 

Gắn bó với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ là dịp để các cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Lực lượng CAND luôn ghi nhớ, khắc sâu và quyết tâm thực hiện “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Nhóm PVTS