Tạo hướng đi mới, bền vững cho kinh tế tập thể

06/11/2018 - 14:39 - Nguồn: congthuong.vn Yêu cầu xóa tin
tao huong di moi ben vung cho kinh te tap the
Tạo hướng đi mới, bền vững cho kinh tế tập thể

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hiện nay, khu vực KTTT, HTX phát triển nhanh, tỷ lệ HTX làm ăn khấm khá ngày càng tăng. Tuy nhiên, để năm 2020 có 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả vẫn là thách thức lớn. Vì vậy, Chính phủ chủ động tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. Việc tổng kết này nhằm mục đích đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển KTTT, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ rõ kết quả đạt được, xác định mục tiêu, biện pháp cụ thể cho giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTTT, HTX có giải pháp cho phát triển ngắn hạn từ nay đến năm 2020. Đồng thời nhận diện rõ hơn nữa tình hình hoạt động của các liên minh HTX, các HTX, liên minh HTX, để báo cáo với Bộ Chính trị để có quyết sách mới cho KTTT trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đều cho rằng, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, nhận thức của hệ thống chính trị, của toàn xã hội về KTTT đối với sự phát triển của đất nước đã có những chuyển biến rõ nét, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới.

Do vậy, cần tổng kết để có chỉ đạo về phát triển KTTT, HTX thời gian tới cho phù hợp, trong đó, cần bám sát nghị quyết, nghiên cứu cả về lý luận, quan điểm luận chứng, thực tiễn để loại hình kinh tế này phát triển hiệu quả hơn.Vừa qua, nhiều địa phương cũng ban hành nghị quyết triển khai Nghị quyết 13-NQ/TW, cần làm rõ việc tổ chức hội nghị tổng kết của các tỉnh, thành ủy và nên tổng kết từ cơ sở.

Phát biểu tại cuộc họp, bên cạnh việc nhất trí với với đề cương tổng kết và đề nghị cần thống nhất đây là mẫu chung để các bộ ngành địa phương thực hiện, đối với điều kiện tổng kết và khảo sát thực tiễn, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị xem xét một số nội dung như sau: Thứ nhất, KTTT thì HTX là lòng cốt, do đó, tổng kết lần này chúng ta nên sử dụng kết quả của quá trình sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX vừa rồi.

Thứ hai, về việc thành lập đoàn công tác khảo sát thực tiễn tại các địa phương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho hay, hiện các HTX nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu, chiếm số lượng 2/3 tổng số các HTX. Do đó, nên chăng, chúng ta nên tổ chức 3 thành viên chủ trì là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên minh HTX Việt Nam, các bộ ngành liên quan sẽ tham gia phối hợp.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng chia sẻ, theo chúng tôi đi điều tra khảo sát, nếu chỉ làm ở tỉnh, tỉnh chỉ mời vài HTX lên để báo cáo, các HTX khác không có sự quan tâm, do đó, nhận thức và lay chuyển của các HTX chưa nhiều, chưa tạo ra sự lan tỏa. Về thời gian, việc tổ chức từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019 tiến hành vừa khảo sát, vừa làm báo cáo tổng kết thì hơi gấp, nếu kéo dài thêm một chút sẽ phù hợp hơn.

Đồng tình với các ý kiến phát biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT phải đánh giá cho được thực trạng của KTTT hiện nay, cả về mặt số lượng, chất lượng, tính bền vững của loại hình kinh tế này.

Phó Thủ tướng yêu cầu nội dung tổng kết phải bám sát Nghị quyết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết, đi vào những vấn đề về thể chế, chính sách, nhất là đất đai, tài chính tín dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực KTTT, HTX; đánh giá thực trạng và vai trò của quản lý Nhà nước, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, vai trò của liên minh HTX; đồng thời làm rõ những vướng mắc, rào cản để tháo gỡ, tìm ra điển hình mới, động lực mới, hướng đi mới, tạo động lực cho loại hình kinh tế này phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Trên cơ sở tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, có bổ sung, trên cơ sở đó tạo luận cứ cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX vào năm 2022.

Theo Phó Thủ tướng, cần tổng kết từ cơ sở, cấp đứng ra tổ chức là cấp tỉnh. Ngoài việc tổ chức tổng kết theo địa bàn, kế thừa kinh nghiệm sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX, các bộ cần chủ trì tổng kết theo lĩnh vực chuyên đề.

Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTTT, HTX, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến về thực thi chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển HTX, các vấn đề về đất đai, tín dụng, đào tạo, kinh nghiệm quốc tế…

Trung ương sẽ tổ chức đoàn khảo sát đi một số địa bàn trọng điểm, mang chất vùng miền, để nghiên cứu một số mô hình mới thành công, những nơi còn vướng mắc.

Thời điểm tổng kết cần được tính toán tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Đại hội Đảng các cấp. Việc tổng kết ở cấp Trung ương do Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.

Nếu tổng kết tốt, có thể đưa số liệu này vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Phó Thủ tướng nói và đề nghị Ban Chỉ đạo chuẩn bị các bước công việc, có báo cáo trình Bộ Chính trị vào quý IV/2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm đăng ký chương trình tổng kết với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, chủ động xây dựng lại kế hoạch, đề cương; Bộ Tài chính trên cơ sở kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức tổng kết.

Nguyễn Hạnh