Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường

Nhà đất 23/04/2021 - 14:31

Ngày 23/4, tại Hội nghị giao ban công tác quý I/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc xác định để tập trung công tác trọng tâm trong quý II.

Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: TTXVN

Một số nhiệm vụ được ưu tiên hoàn thành như rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó năm 2021 tập trung Luật Đất đai; kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức; mạnh dạn nghiên cứu, rà soát bộ máy và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị của Bộ theo hướng tinh giản, hiệu quả, giảm bớt các cấp trung gian, tránh bị động khi thực hiện.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, việc tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật vẫn là quan trọng, không chờ vướng mắc thực tiễn phát sinh mà phải giải quyết ngay, trong đó những vấn đề thực tiễn chưa ổn định, đang còn thay đổi thì đề xuất làm thí điểm, thể hiện được tinh thần đổi mới. Các công việc chuyên môn phải thực hiện theo đúng tinh thần đảm bảo tiến độ và chất lượng, cá thể hóa trách nhiệm để tránh đùn đẩy lên trên.

Bộ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử của bộ, của ngành, bảo đảm công tác an toàn thông tin; thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ trưởng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ký số 100% các văn bản, trừ các văn bản mật; triển khai, nhân rộng thay đổi phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử thực hiện cụ thể hóa chủ trương phát triển Chính phủ điện tử hướng tới ngành tài nguyên môi trường số, Chính phủ số.

Các công việc liên quan như xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành bảo đảm được cập nhật thường xuyên, kết nối, liên thông với Chính phủ, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ của bộ, các đơn vị trực thuộc và ở địa phương; triển khai việc thực hiện báo cáo thông qua hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị tiếp tục nhiệm vụ liên quan đến xây dựng dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước khi trình Quốc hội vào ký họp đầu năm 2022; chiến lược mới và lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thiện báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020; quy hoạch không gian biển quốc gia và Lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lĩnh vực môi trường sẽ xây dựng các văn bản hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sẵn sàng triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; rà soát, đánh giá và trình ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cho phù hợp với các quy định trong giai đoạn mới; hoàn thiện, trình ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030; xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020…

Lĩnh vực tài nguyên nước xây dựng Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia; quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước quốc gia, bảo đảm hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo; đẩy mạnh triển khai hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành.

Theo Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quý I/2021, ngoài những nhiệm vụ đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Bộ còn 1 văn bản chậm trình và 5 Nghị định Bộ đã trình từ năm 2019, 2020 đến nay chưa được Chính phủ phê duyệt, ban hành. Đối với nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, có 30/440 nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành. Đối với nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao, đã có 82/750 nhiệm vụ quá hạn. Bộ đang xử lý 1.049 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 73 hồ sơ đã quá hạn trả kết quả.

Minh Nguyệt (TTXVN)